Ulga termomodernizacyjna

Kto może skorzystać?

Z ulgi może skorzystać osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie podatku według skali podatkowej (17 proc. I 32 proc.) lub według 19 proc. stawki podatku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie!

Jakie przedsięwzięcia podlegają uldze?

  • Szczegółowe wytyczne znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U poz. 2489).
  • Całkowita lub częściowa zmiana źródeł energii na źródła odnawialne, lub zastosowanie wysoko sprawnej kogeneracji.
  • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych.
  • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków.
  • Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych.

Co powinniśmy wiedzieć przed skorzystaniem?

  • Dokumentem pozwalającym ubiegać się o ulgę jest faktura potwierdzająca realizację inwestycji oraz poniesiony koszt.
  • Właściciel budynku może odliczyć maksymalnie 53 tyś. zł. W przypadku gdy właścicielami domu są małżonkowie, mogą odliczyć 106 tyś zł, po 53 tyś zł każdy z nich.
  • W przypadku gdy kwota odliczenia przewyższa roczny dochód to pozostałą część odliczenia można rozłożyć na okres nie dłuższy niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.